Uutiset

Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Jokelan taloa koskeva vaarantamiskielto

Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry on tehnyt Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle esityksen Kino Karjalan ja Vanhan Jokelan käsittävän rakennuksen sekä siihen liittyvän toiminnan suojelemisesta rakennusperintölain nojalla. Samalla he ovat pyytäneet, että ELY-keskus asettaa kiinteistölle vaarantamiskiellon, jotta rakennuksen valtakunnallisen suojelun edellytykset pystytään tutkimaan asianmukaisesti.

Ennen vaarantamiskieltoa koskevan päätöksen antamista ELY-keskus on kuullut rakennuksen omistajana olevaa  Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiötä, joka ei ole pitänyt kieltoa tarpeellisena.  Näkemystään omistaja on perustellut muun muassa sillä, ettei omistajalla  ole aikeita ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattaisivat vaarantaa rakennuksen suojeluarvoja eikä omistaja ole hakemassa purkulupaa rakennukselle. Tonttiin kohdistuu yleiskaavoituksen keskeneräisyydestä johtuen rakennuskielto, mikä  myöskin estää rakennuksen purkamisen. Omistajalla on tarkoitus pitää rakennuksessa peruslämpö, katkaista sähkön ja veden tulo sekä säilyttää rakennus siinä kunnossa, missä se oli toiminnan päättyessä vuoden 2012 lopussa.

ELY-keskus on katsonut vaarantamiskieltopäätöksen antamisen tarpeelliseksi, vaikka  omistajan esittämät toimenpiteet ovat käytännöllisiä ja hyvin toimivia keinoja, joilla voidaan pitkälti turvata rakennuksen säilyminen. Vaarantamiskieltopäätöksessä on kielletty ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. Päätöksessä on annettu määräykset keinoista, joilla mahdollisesta ilkivallasta aiheutuvat vahingot pyritään estämään sekä ohjeet rakennuksen paloturvallisuuden ylläpidosta.  Lisäksi omistajan tulee huolehtia  vesikaton kunnosta niin, että estetään mahdollisesta katon rikkoontumisesta aiheutuvat kosteusvahingot. Vaarantamiskieltopäätös on voimassa toistaiseksi ja enintään siihen saakka, kunnes suojelua koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

ELY-keskus on tässä vaiheessa käsitellyt rakennussuojeluesityksen ainoastaan vaarantamiskieltoa koskevan vaatimuksen osalta. Rakennuksen suojeluasia on parhaillaan lausuntokierroksella ja pyritään ratkaisemaan kuluvan vuoden aikana.

Author Since: Aug 08, 2012

Related Post